Określenia w umowie najmu:

„WYNAJMUJĄCY”

– osoba , firma , organizacja, w imieniu której podpisywana jest umowa najmu.

„Wypożyczalnia”

– wypożyczalnia samochodów.


 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo postanowienia umów najmu samochodów
 2. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się zwrócić samochód ze wszystkimi oponami, narzędziami, radiem i innymi akcesoriami w tym samym stanie w jakim samochód wziął (wyłączając typowe zużycie wynikające z normalnej eksploatacji) do miejsca i w dniu ustalonym w umowie. Doba najmu liczona jest 24h dnia następnego. WYNAJMUJĄCY jest zobowiązany pozostawić nr telefonu, pod którym Wypożyczalnia będzie mogła się z nim kontaktować. WYNAJMUJĄCY może przedłużyć najem zawiadamiając Wypożyczalnię nie później niż 12 godzin przed pierwotnym upływem terminu najmu. Jeżeli WYNAJMUJĄCY nie poinformuje Wypożyczalni o przedłużeniu najmu lub Wypożyczalnia nie będzie miała kontaktu z WYNAJMUJĄCYM podczas okresu najmu i przez 12 godzin po pierwotnym terminie zwrotu pojazdu wówczas zawiadamiana jest POLICJA i Agencje Ochrony współpracujące z Wypożyczalniami SAMOCHODÓW a Wypożyczalnia za okres samowolnego przedłużenia wynajmu nalicza trzykrotność stawki dobowej. SAMOWOLNE Przedłużenie NAJMU TRAKTOWANE JEST JAKO PRZYWŁASZCZENIE!!!
 3. Jeżeli WYNAJMUJĄCY samowolnie przedłuży najem, Używa pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w inny sposób łamie jakiekolwiek ustalenia dotyczące wynajmu – wówczas Wypożyczalnia jest upoważniona do przejęcia (odebrania) samochodu na koszt WYNAJMUJĄCEGO i obciążenia go za dodatkowe używanie samochodu lub ewentualne koszty przejęcia pojazdu.
 4. Wynajęty samochód może być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej zatrudnionych lub inne osoby upoważnione przez firmę za zgodą Wypożyczalni.
 5. Warunkiem kierowania pojazdem wymienionym w umowie (dotyczy osób wymienionych w umowie najmu, pracowników firmy, która wynajęła pojazd oraz osób upoważnionych przez tę firmę) jest posiadanie prawa jazdy, od co najmniej 2 lat, ukończenie 24 lata oraz zapoznanie się z regulaminem najmu i zaakceptowanie go.
 6. Zabrania się uczestniczyć w sportach samochodowych, wyjeżdżać samochodem za granicę bez pisemnej zgody Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Bułgarii, Rumuni Albanii oraz krajów byłej Jugosławii jest zabronione Wypożyczalni, przewozić towar i inne wartości niezgodnie z przepisami RP, prowadzić samochód pod wpływem narkotyków, alkoholu, i innych środków odurzających. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt.
 7. Podczas okresu wynajmu WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest do regularnego sprawdzania poziomu oleju, płynu chłodzącego, kontroli ciśnienia w ogumieniu. Niezastosowanie się do powyższego czyni WYNAJMUJĄCEGO odpowiedzialnym za szkody wynikające z tego rodzaju zaniedbania. WYNAJMUJĄCY oddaje samochód czysty i z taką samą ilością paliwa, z jaką go wypożyczył. W momencie podpisania umowy najmu WYNAJMUJĄCEMU jest znany stan techniczny pojazdu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
 8. WYNAJMUJĄCY natychmiast poinformuje Wypożyczalnię o awarii samochodu i nie będzie go używał w przypadku gdy samochód nie będzie się nadawał do dalszej jazdy. W przypadku jakichkolwiek napraw należy uzyskać zgodę Wypożyczalni.
 9. Wypożyczalnia nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienie i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami np.: włamania, kolizje itd.
 10. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Całość czynszu płatna jest w momencie spisania umowy najmu. Dopuszczalne jest opóźnienie w zwrocie pojazdu do dwóch godzin ponad pełną dobę po wcześniejszym powiadomieniu Wypożyczalni. Kaucja – depozyt w okresie wynajmu wynosi od 500 do 4000 PLN w zależności od klasy auta. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia pojazdu jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.
 11. W razie wypadku WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest natychmiast powiadomić Policję i nalegać aby całe zdarzenie było przez Policję zarejestrowane. Należy natychmiast poinformować Wypożyczalnię o wypadku . Dowody (świadkowie, ślady) powinny być zabezpieczone, a nazwiska i adresy osób uczestniczących w wypadku powinny być spisane. Należy zrobić wszystko co pomogłoby w ustaleniu przyczyn wypadku i jego chronologii. WYNAJMUJACY nie powinien wykonywać żadnych czynności na własną rękę (nie powinien ustalać sam odpowiedzialności za wypadek). Jeżeli wypadek powstał z winy innego pojazdu – w oświadczeniu sprawcy muszą być następujące dane: dane osobowe kierowcy, nr prawa jazdy, nr dowodu osobistego, dane samochodu, nr polisy OC, dane firmy ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony jest samochód i jeżeli jest to możliwe to ksero polisy OC i prawa jazdy. Wszelkie kradzieże, włamania, kolizje powinny być zawsze zgłaszane Policji i Wypożyczalni.
 12. Jeżeli WYNAJMUJĄCY spowoduje uszkodzenie samochodu z własnej winy, wpłacona kaucja nie zostanie zwrócona – pozostaje na pokrycie kosztów naprawy. W przypadku konieczności ustalenia sprawcy wypadku kaucja zostaje w depozycie Wypożyczalni do jednoznacznego ustalenia sprawcy przez Policję lub upoważniony organ. Jeżeli samochód zostanie uszkodzony mechanicznie (porysowany lakier, zbite lusterko, urwana antena, wycieraczki itp.) klient zostanie obciążony rachunkiem zakupu części i ewentualną naprawą. Koszt lakierowania obejmuje pełne elementy oblachowania. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji w pojeździe bez zgody Wypożyczalni.
 13. Jeżeli WYNAJMUJĄCY spowoduje uszkodzenie samochodu z własnej winy jest on zobowiązany do uiszczenia Wypożyczalni spłaty za wynajem pojazdu do czasu zakończenia jego naprawy.
 14. WYNAJMUJĄCY jest odpowiedzialny za postój pojazdu w miejscach szczególnie narażonych na kradzież. (parkingi niestrzeżone, targowiska, stadiony, miejsca nieoświetlone i niebezpieczne). WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest zamykać samochód oraz włączyć wszystkie urządzenia alarmowe w pojeździe. WYNAJMUJĄCY jest także odpowiedzialny materialnie za dokumenty i kluczyki od pojazdu. W przypadku utraty dokumentów samochodu bądź kluczyków, potrącana zostaje kwota 1000 zł.
 15. Samodzielne odebranie i zdanie auta przez najemcę w godzinach od 8:00 do 16:00 (w pozostałych godzinach oraz w soboty po godzinie 13:00 i w niedziele naliczana jest opłata 0zł oraz w święta naliczana jest opłata po 0 zł PLN z VAT). Za podstawienie lub odebranie auta we wskazane przez najemcę miejscu naliczana jest opłata 2,zł za km.
 16. WYNAJMUJĄCY zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach Wypożyczalni. W przypadku nie wywiązania się z płatności bądź zwrotu samochodu w warunkach niezgodnych z zawartą umową najmu, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów jego dane zostaną przesłane do kartotek osób zastrzeżonych.
 17. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyższą umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.Warunki wynajmu

1. Wymagany wiek najemcy: min 24 lata, prawo jazdy (minimum 2 lata).

2. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,

Przy działalności gospodarczej:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • kserokopie dokumentów takich jak: Regon, NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • odpis z rejestru KRS.
 • upoważnienie pracownika

W przypadku osoby z zagranicy:

 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • osoby z USA, Kanady i Australii (międzynarodowe prawo jazdy).

3. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail). Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najemcy, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru pojazdu oraz ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę z podaniem kraju docelowego oraz krajów tranzytowych. Każda rezerwacja złożona drogą elektroniczną jest ważna po potwierdzeniu jej przez pracownika wypożyczalni.

4. Na czas najmu samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od marki i modelu pojazdu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu. Kaucja może być wpłacona gotówką, blokada na karcie kredytowej lub przedpłacona przelewem na konto.

5. Opłata za wynajem oraz kaucja pobierana jest z góry.

6. Samochód posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC.

7. Opłata za najem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.